Комплекстүү  тренингдер жана  кеңештер.

  • Өсүмдүктөр
  • Мал чарбасы
  • Чарба жүргүзүү
  • Продукцияны сатуу боюнча маркетингдик колдоолор.
  • Кызмат көрсөтүүчүлөр (поставщик) менен байланышты жолго салуу